Ana Sayfa

Sözdizimi (sentaks)

Cümle
Tanım
Cümle: Aralarında _kendi kavramlarının dışında bir kavram yüklemesine sahne olan kelime veya kelime gruplarının oluşturduğu söz yapılarına denir. Bu söz yapılarında , yükleyen ile yüklenen iki temel kavramdan söz etmek gerekir. Yükleyen, sözün kavram yükünü taşıyan unsur olup, temel görevi, taşıdığı kavramı varlığa dayandırmasıdır. Yüklenen ise, yükleyenin taşıdığı kavram yükünden etkilenip, durumunda bir başkalaşma meydana gelen unsurdur. Yükleyen ile yüklenen arasında yer alması gereken öteki unsurlara ise tamlayıcı adı verilir.
Tamlayıcılar, bir sözdeki yüklemenin gerçekleşmesi için ön şart özelliği taşımamakla birlikte sözün anlamında tamlık oluşturmak için gerekli unsurlardır.
Cümleyi oluşturan unsurlar, yüklenen-tamlayıcı-yükleyen şeklinde sıralanırlar. Bu sıralanış Türkçe’nin bilinen tarihi içerisinde hiç değişmemiştir.
Yükleyen/ Yüklem: Kavram yükünü taşıyan, yani tasarlanan veya gerçekleşen/gerçekleşmeyen olayları ve durumları belirten unsurdur. Tek bir kelime olabilceği gibi bir kelime grubundan da ibaret olabilir. Yükleyenler; kavramı hareket olanlar, varlık olanlar ve durum olanlar şeklinde üç türlüdür.
Yüklenen/Özne:Kendisine kavram yüklemesi yapılan unsurdur. Özel veya genel isimler ile isim soylu (sıfat, zamir, zarf, edat) bütün kelimeler yüklenen olarak kullanılabilirler. Tek kelime olabileceği gibi kelime grubundan da meydana gelebilirler. Özneler; gerçek, gizli, sözde olabilirler. Edilgen çatılı yüklemlerde yalnızca üçüncü şahıs ifadesi taşıyan, yani işi yapanın açıklanmadığı cümlelere yüklenensiz cümle adı verilir.
Tamlayıcılar:Cümlenin yükleyen ve yüklenen dışında kalan unusurlarına denir. Bunlar kural gereği her iki unsurun arasında yer alır, fakat sözün akışına göre yerlerinde değişiklik olabilir. Temel görevleri yüklemenin şartlarını belirtmektir Dolayısiyle yükleyenle ilgilidir. Fakat anlamca yüklenenle ilgisi olanlar da vardır. “Çocuk ellerini yıkıyor.” Cümlesinin nesnesi olan el ile çocuk arasında organik bir bağ vardır. “Çocuk arabayı yıkıyor.” Cümlesinde ise araba ile çocuk arasında sözel bir ilişki dışında hiçbir bağ yoktur. Tamlayıcılar tamlama ile ilgileri bakımandan iki bölümdürler: Doğrudan tamlayıcı olanlar (nesne), dolaylı tamlayıcılar (zarf)dır.

Cümle Yapıları:

1. Basit cümleler: Tek kavram yüklemesi yapılan, bir tane yükleyen taşıyan cümlelere denir.
Bir hasta odasının penceresinde;/  Yalnız bende değil yalnızlık hali. (Orhan Veli)
Yer tamlayıcısı yükleyen yüklenen  

2. Birleşik cümleler: Birden fazla kavram yüklemesinin yapıldığı cümlelerdir.Birleşik cümleler kendisini oluşturan cümlelerin birleşme tarzına, yükleyenlerin konumlarına göre çeşitlilik gösterirler.
a) Basit cümleler halinde sıralama:
Hürriyet insan zekasının kazancıdır, tabiattan gelen bir şey değildir. (A.H. Tanpınar)
Yüklenen yükleyen yükleyen  

b) Yan cümleler halinde sıralama:
Onu uyandırmak, göz göze gelmek, yüzüne bakmak, istemiyordu.
b.tili
nesne
yükleyen yüklenen D.T. yükleyen yüklenen
-------------------
1. cümle
-------------------
2. cümle
----------------------------
3. cümle
belirtisiz nesne topluluğu

Bağlı birleşik cümle:
a) Edatlarla bağlananlar
Ben durmadan kendimi dinliyorum çünkü durmadan anlatıyorum.
ylnn zarf b.tili
nesne
yükleyen bağlaç zarf yükleyen

c) Fiilimsilerle bağlananlar:
Her gün bir başka uykuya yatıp, bir başka rüya göreceğiz.
zarf D.T. ylyn b.siz nesne yükleyen
----------------------------- -----------------------
Zarf (Yan cümle) Temel cümle

d) Fiilimsi+ Edatlarla bağlananlar:
Bir mahzenin taş kapağını kaldırır gibi güçlükle, en dalgın uykulardan sıyrıldığını gördüm.
Yan cümle(sıfat-fiil grubu) edat zarf D.T. yükleyen yüklenen
-------------------------------------
Zarf

İç içe birleşik cümle:
Uyurken acaba nasıldır?, diye düşündü
zarf zarf yükleyen zarf yükleyen
-------------------------  
İç cümle  
Zarf tamlayıcısı  

Karmaşık/birleşik cümle:
Öyle kendinden geçmiş, öyle etrafını görmez olmuştu ki, neredeyse karşısına çıkan babası olsa tanımayacaktı.
zarf yükleyen zarf b.tili
nesne
yükleyen bağlaç zarf zarf yükleyen
------------------------- ------------------------- -------------------------
Birinci cümle İkinci cümle Şartlı yan cümle
Sıralı cümle Şartlı bileşik cümle

Ara cümle: Bir temel cümleyle doğrudan bağlantısı olmayan virgül veya parantezle ayrılan sözlere kurulan cümlelerdir.
Analar haylaz çocuklarını -ihtiyaçlarını anlarmış gibi- daha çok severler.
yükleyen b.tili nesne ara söz zarf yüklenen

Ana Sayfa